دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
اولین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/10/18

شرکت کنندگان: معاونین آموزش دانشگاه ها و مسئولان بسته مرجعیت علمی


دومین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/11/02

شرکت کنندگان: دانشگاه های علوم پزشکی لرستان، البرز، بیرجند


سومین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/11/05

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی یاسوج، اهواز، گراش و تربت حیدریه


چهارمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/11/09

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل، قزوین، زنجان و جیرفت


پنجمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/11/16

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرکرد، یزد، سبزوار و کرمانشاه


ششمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/11/18

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، اصفهان، مازندران


هفتمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/11/23

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی دزفول، زابل، توانبخشی، نیشابور


هشتمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/11/25

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی اسفراین، لارستان، آبادان، مراغه


نهمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/11/30

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان، گلستان، گناباد، ارومیه


دهمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/12/02

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، کاشان، خراسان شمالی، کرمان، اردبیل، شیراز


یازدهمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی 1401/12/07

شرکت کنندگان: دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، بم، جهرم