دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
دبیر کارگروه علم سنجی
دکتر مجید حیدری
دکتری سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1397
عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1390
تلفن: 75484414-021

واحد علم سنجی و رصد کلان حوزه آموزش علوم پزشکی
با رشد و پیشرفت علم، تغییراتی در حوزه های علمی به وجود آمده و ابعاد این تغییر و تحولات روز به روز در حال گسترش است. یکی از حوزه هایی که در دهه های اخیر بر اساس این تغییر و تحولات علمی شکل گرفته، حوزه‌ی علم سنجی است. امروزه این حوزه به یکی از متداول ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی و مدیریت پژوهش تبدیل شده است. علم سنجی از طریق بررسی و کشف نظام و ساختار یک حوزه علمی به روش کمی و کیفی، دستاوردهای یک قلمرو فکری را معین کرده و حتی خطوط احتمالی برای پیشرفت های بعدی را پیش بینی می کند. بر این اساس وجود واحد های علم سنجی در مراکز پژوهشی به یک امر غیر قابل انکار تبدیل شده است. مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور نیز جهت همسو شدن با این جریان و در راستای تحقق سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور اقدام به راه اندازی واحد علم سنجی خود با هدف ارزیابی تولیدات علمی در حوزه آموزش پزشکی نموده است.
ماموریت واحد علم سنجی و رصد کلان حوزه آموزش علوم پزشکی ماموریت این واحد سنجش تحقيقات و توليدات علمي، ارزشیابی پژوهشگران، مراجع و مراکز پژوهشی، دیده‌بانی و تحلیل روند فعالیت‌هاي علمی‌-تحقيقاتي در حوزه آموزش علوم پزشکی می باشد. اهداف کلان واحد - مطالعه کمی و کیفی جریان علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی - کمک به برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی - ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت رصد و دیده بانی تغییرات علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی - کمک به نظریه پردازی، فرضیه سازی، ایده پردازی و توسعه دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی
اهداف اختصاصی واحد
واحد علم سنجی در راستای اهداف کلان خود به دنبال عملیاتی کردن اهداف زیر است:
- ارائه گزارش های استنادی مربوط به تولیدات و انتشارات علمی حوزه آموزش پزشکی
- ارائه گزارش های استنادی مربوط به مؤلفین در حوزه آموزش پزشکی
- ارائه گزارش های استنادی مربوط به مراجع علمی در حوزه آموزش پزشکی
- بررسی برون دادهای علمی حوزه آموزش پزشکی با استفاده از شاخص های آلتمتریک (دگر سنجه ها)
- روندیابی توسعه آموزش علوم پزشکی از طریق ترسیم نقشه های علمی موضوعی
- ارائه نقشه‌های شبکه‌های همکاری علمی در حوزه آموزش پزشکی
- شناسایی مرزهای دانشی و پیش بینی لاین های تحقیقاتی آینده حوزه آموزش پزشکی
- توسعه اتاق های نظریه پردازی و فرضیه سازی جهت تعیین سیاست های پژوهشی آینده حوزه آموزش علوم پزشکی - طراحی سامانه رصد و دیده بانی شاخص های علمی در حوزه آموزش پزشکی
- توسعه تدریجی پایگاه دانشی جهت مدیریت دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی