دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی

دبیر کمیسیون
آقای دکتر محمد رضا سهرابی
متخصص پزشکی اجتماعی
استاد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی
تلفن: 75484309-021
ورود به سامانه

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی

معرفی کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی:
طرح ایجاد کمیسیون ارزشیابی و متون و منابع مرجع علوم پزشکی اولین بار از سوی معاونت محترم آموزش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مطرح و با موافقت مقام محترم وزارت در تاریخ 1395/8/16 رسمیت یافت.
این کمیسیون به منظور توسعه و حمایت از دانش تولیدی اساتید گرانقدر و غنیمت بخشیدن بر ترجمان دانش تولیدی در عرصه عمل و مسیر خدمت وظیفه ایجاد بستر مناسب و تشویق تدوین و نشر کتب مرجع را بر عهده گرفت.
وظایف کمیسیون:
در قدم اول این کمیسیون بر اساس اهداف و وظایف مصوب با ساختار ذیل تشکیل گردید و با توجه به اهمیت تعریف شاخص های مرجعیت متون برابر بند اول شرح وظایف مصوب استخراج، جمع آوری و شاخص های مرتبط در این زمینه پرداخته شد.تعریف و تبیین شاخص های مرجعیت متون و منابع علوم پزشکی تألیفی و بازنگری آنها دربازه زمانی منظم اطلاع رسانی و در خصوص شاخص های تدوین شده به منظور آشناسازی متخصصان، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و مولفان فراخوان و گرد آوری متون و منابع علمی تألیفی از دانشگاهها و مراکز علمی و ارزیابی آنها بر اساس شاخص های تدوین شده تعامل تنگاتنگ با هیأتهای ارزشیابی و ممتحنه در زمینه بررسی های فنی و محتوایی کتب ارسالی تعیین و اعلان متون و منابع علمی مرجع علوم پزشکی که مرجعیت آنها با شاخص های مرتبط احراز می گردد.
اعلان موضوعات و حیطه ها با اولویت ملی به منظور حمایت از تدوین کتب مرجع توسط اساتید و صاحبنظران داخلی
چشم انداز:
ایجاد ارتباط موثر و نزدیک با اساتید برجسته در حوزه های مختلف علمی و آموزشی کشور در زمینه علوم پزشکی و افزایش انگیزه آنان در جهت مکتوب نمودن تجربیات و دانش تولیدی خود به زبان فارسی در چهارچوب کسب توانمندی و اعتلای جایگاه کشور و کسب مرجعیت علمی در عرصه های منطقه ای و جهانی.
اعضاء کمیسیون:
کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

1. جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس کمیسیون
2. جناب آقای دکتر علی دل پیشه - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3. جناب آقای دکتر علی دل پیشه - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4. جناب آقای دکتر عبداله کریمی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
5. جناب آقای دکتر ناصر سیم فروش - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
6. جناب آقای دکتر نوید محمدی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
7. جناب آقای دکتر علی دباغ - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
8. جناب آقای دکتر میرفرهاد قلعه بندی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شاخص های ارزیابی

دبیران فعلی و سابق کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی

1. جناب آقای دکتر محمد رضا سهرابی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی
2. جناب آقای دکتر محمدحسین آیتی دانشیار طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران