کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکیکمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی

طرح ایجاد کمیسیون ارزشیابی و متون و منابع مرجع علوم پزشکی اولین بار از سوی معاونت محترم آموزش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مطرح و با موافقت مقام محترم وزارت در تاریخ 1395/8/16 رسمیت یافت.
بیشتر

شاخص های ارزیابی

شاخص های ارزشیابی متون و منابع برتر و منتخب علوم پزشکی، با استفاده از نمونه ها و تجربیات بین المللی، و با بهره گیری از دانش و تجربه صاحب نظران در دو مرحله تدوین گردید. سپس اصلاحات لازم با نظر معاونین محترم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور طی چندین مرحله انجام و نهایتا به تصویب کمیسیون رسید.
بیشتر

معرفی کتب منتخب

کمیسیون در بازه های زمانی مشخص تشکیل جلسه داده و کتبی که حداقل امتیازات لازم را کسب نموده و کاندید دریافت امتیاز " کتاب برتر" شده اند را مورد ارزیابی، بحث و بررسی قرار داده و به رأی می گذارند. کتبی که حائز رأی اکثریت میشوند به عنوان کتاب منتخب معرفی می گردد.
بیشتر
 

معرفی اعضاء کمیسیون

این کمیسیون به منظور توسعه و حمایت از دانش تولیدی اساتید گرانقدر و غنیمت بخشیدن بر ترجمان دانش تولیدی در عرصه عمل و مسیر خدمت وظیفه ایجاد بستر مناسب و تشویق تدوین و نشر کتب مرجع را بر عهده گرفت.

بیشتر
 • دکتر فاطمه سادات نیری
  دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی
 • دکتر جمشید حاجتی
  دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
 • دکتر محمد شریف زاده
  دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی
 • دکتر حسن رزمی
  دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی
 • دکتر رضا ملک زاده
  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دکتر محمدحسین آیتی
  عضو حقیقی و دبیر کمیسیون
 • دکتر محمدعلی محققی
  عضو حقیقی کمیسیون
 • دکتر ناصر سیم فروش
  عضو حقیقی کمیسیون
 • دکتر باقر لاریجانی
  رئیس کمیسیون
 

کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

بر اساس مصوبه جلسه کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی مورخ سه شنبه 29 خرداد 1397 کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نیز در زمره کتب منتخب کمیسیون قرار می گیرند.

بیشتر
 • درسنامه طب خواب
 • طب تنفس
 • ضربه های جمجمه و مغز