کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی

طرح ایجاد کمیسیون ارزشیابی و متون و منابع مرجع علوم پزشکی اولین بار از سوی معاونت محترم آموزش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مطرح و با موافقت مقام محترم وزارت در تاریخ 1395/8/16 رسمیت یافت.

بیشتر

شاخص های ارزیابی

شاخص های ارزشیابی متون و منابع برتر و منتخب علوم پزشکی، با استفاده از نمونه ها و تجربیات بین المللی، و با بهره گیری از دانش و تجربه صاحب نظران در دو مرحله تدوین گردید. سپس اصلاحات لازم با نظر معاونین محترم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور طی چندین مرحله انجام و نهایتا به تصویب کمیسیون رسید.

بیشتر

معرفی کتب منتخب

کمیسیون در بازه های زمانی مشخص تشکیل جلسه داده و کتبی که حداقل امتیازات لازم را کسب نموده و کاندید دریافت امتیاز " کتاب برتر" شده اند را مورد ارزیابی، بحث و بررسی قرار داده و به رأی می گذارند. کتبی که حائز رأی اکثریت میشوند به عنوان کتاب منتخب معرفی می گردد.

بیشتر