دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
دانشنامه نصر در حوزه مرجعیت علمی

از زمان واسپاری کلان پروژه مرجعیت علمی به مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، گامهای بلندی به سوی تبیین و شفاف سازی مفاهیم مرتبط به مرجعیت و برنامه ریزی و تمهید تحقق این آرمان صورت گرفته است. بخش مهمی از کارکرد تولیتی مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در زمینه مرجعیت علمی، به شکل دهی و جهت بخشی به جریان فکری و گفتمان مرجعیت معطوف گردیده است. در این راستا مجموعه مبسوطی از گفتارها و مکتوبات مرتبط به موضوع مرجعیت در سایت مرکز به اشتراک گذاشته شده است. مجموعه کارشناسی و مدیـریتی نصـر از هر گونه بازخورد اصـلاحی و تکمیلی در این زمینه استقـبال می نماید.

کتب مرجعیت علمی مجموعه گفتارهای مرجعیت علمی مرجعیت علمی در یک نگاه مرجعیت در دانشگاه های علوم پزشکی مجموعه اخبار مرجعیت علمی