دانشنامه نصر در حوزه مرجعیت علمی


از زمان واسپاری کلان پروژه مرجعیت علمی به مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، گامهای بلندی به سوی تبیین و شفاف سازی مفاهیم مرتبط به مرجعیت و برنامه ریزی و تمهید تحقق این آرمان صورت گرفته است. بخش مهمی از کارکرد تولیتی مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در زمینه مرجعیت علمی، به شکل دهی و جهت بخشی به جریان فکری و گفتمان مرجعیت معطوف گردیده است. در این راستا مجموعه مبسوطی از گفتارها و مکتوبات مرتبط به موضوع مرجعیت در سایت مرکز به اشتراک گذاشته شده است. مجموعه کارشناسی و مدیـریتی نصـر از هر گونه بازخورد اصـلاحی و تکمیلی در این زمینه استقـبال می نماید.

کتب مرجعیت علمی


مجموعه گفتارهای مرجعیت علمی


مرجعیت علمی در یک نگاه


مرجعیت در دانشگاه های علوم پزشکی