دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

کمیته ستادی

کمیته ستادی

هدف:
کمیته ستادی به منظور تسهیل اجرای طرح های حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردیده است. در این کمیته طرح هایی که به سفارش معاونت محترم آموزشی و مدیران ارشد ان حوزه می باشد مورد پذیرش قرار می گیرد.
فرایند پذیرش:
به منظور پذیرش طرح در این کمیته، لازم است مجری طرح نامه تاییدیه ای از جانب معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه پروپوزال طرح را بر روی سامانه نصر بارگذاری نماید. لازم به ذکر است که طرح هایی که مورد تایید مدیران ارشد حوزه آموزش می باشد نیز بایستی دارای تاییدیه فوق الذکر باشد.
فرمت پروپوزال:
در این کمیته پروپوزال کامل مورد پذیرش قرار می گیرد که این فرمت بر روی سامانه نصر در دسترس مجریان گرامی قرار دارد.
تاریخ فراخوان:
این کمیته در هفته آخر هر فصل پذیرای طرح های مجریان می باشد.

در این کمیته روند داوری سریع تر می باشد و فقط یک داوری علمی بر روی طرح انجام می گردد و در صورت پذیرش طرح در مرحله داوری علمی، طرح در کمیته داوری هزینه مورد داوری قرار می گیرد و سپس نتیجه به مجری اعلام می گردد.
تصویب طرح:
پس از دریافت نتیجه داوری هزینه، طرح ها توسط سرپرست معاونت پژوهشی در شورای مدیران نصر ارائه می گردد و طرح های مورد تایید مصوب می گردد.
نهایی سازی: پس از تصویب طرح، طرح به مرحله نهایی سازی ارسال می گردد و در این مرحله مجری طرح اصلاحات لازم را در طرح اعمال می نماید.
عقد قرارداد:
پس از اتمام مرحله نهایی سازی، قرار داد طرح توسط واحد پژوهشی اماده و به ادرس ایمیل مجری ارسال می گردد. قرارداد ارسال شده توسط مجری طرح پرینت گرفته می شود و پس از امضا از طریق پست به مرکز ملی تحقیقات راهبردی ارسال می گردد.پس از دریافت قرارداد، قرارداد به امضای ریاست محترم مرکز رسیده و سپس طرح وارد فرایند اجرا می گردد.
پرداخت طرح ها:
پس از عقد قرارداد با مجری طرح، پرداخت مرحله اول طرح ( پیش پرداخت) توسط واحد پژوهشی اماده و به واحد مالی ارسال می گردد. مبالغ بعدی مبتنی بر درصد پیشرفت طرح که توسط ناظر طرح تعیین می گردد، محاسبه و واریز می گردد. قابل ذکر است که از کلیه مراحل پرداخت 5% مالیات و 10% سپرده کسر می گردد. کلیه مراحل پرداخت و مبالغ واریز شده از طریق پیامک و ایمیل به مجری طرح اطلاع رسانی می گردد.
اتمام طرح:
در صورت ارائه گزارش نهایی توسط مجری طرح، مطابق مصوبه شورای مدیران نصر، ایشان به مدت 18 ماه جهت ارسال تعهدات خود و خاتمه طرح مهلت دارند. پس از ارسال تعهدات و تایید انها توسط معاونت پژوهشی نصر، مبلغ حسن تضمین انجام کار به حساب مجری طرح واریز و طرح خاتمه می یابد.
گواهی اجرای طرح: پس از خاتمه طرح، گواهی اجرای طرح برای مجری و همکاران طرح صادر و ایمیل می گردد.