اخبار و رویدادها

 

محصولات نصر

امروزه استناد به شواهد، پارادایم اصلی سیاست گذاری سلامت را تشکیل می دهد. در این راستا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اقدام به تولید و انتشار محصولات دانشی در دو بخش منتج از طرح ها ی تحقیقاتی نصر و محصولات دانشی واحد های تخصصی نصر نموده است.