اخبار و رویدادها

آرشیو اخبار


محصولات نصر


امروزه استناد به شواهد، پارادایم اصلی سیاست گذاری سلامت را تشکیل می دهد. در این راستا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اقدام به تولید و انتشار محصولات دانشی در دو بخش منتج از طرح ها ی تحقیقاتی نصر و محصولات دانشی واحد های تخصصی نصر نموده است.

 
 
 
 
29

تعداد دوره های آموزشی

436

تعداد سخنرانی

166

مجموع ساعت دوره ها

10060

مجموع دقیقه دوره ها