اخبار و رویدادها

آرشیو اخبار


محصولات نصر


امروزه استناد به شواهد، پارادایم اصلی سیاست گذاری سلامت را تشکیل می دهد. در این راستا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اقدام به تولید و انتشار محصولات دانشی در دو بخش منتج از طرح ها ی تحقیقاتی نصر و محصولات دانشی واحد های تخصصی نصر نموده است.

محتواهای الکترونیکی آموزشی

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در راستای رسالت خود در زمینه حمایت از پژوهش های آموزش پزشکی و نشر نتایج این پژوهش ها اقدام به انتشار بسته های چند رسانه ای آموزشی در حوزه های مهم نظام سلامت نموده است.
این بسته های آموزشی با هدف ارتقاء و توانمندسازی اساتید محترم دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران که در سطوح نظام سلامت مشغول به خدمت هستند تهیه شده است.

 
 
 
29

تعداد دوره های آموزشی

436

تعداد سخنرانی

166

مجموع ساعت دوره ها

10060

مجموع دقیقه دوره ها