دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
دبیر کارگروه ارزیابی فناوری های آموزشی
دکتر زینب فروغی
دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تلفن: 75484404-021

گروه ارزیابی فناوری های آموزشی
واحد ارزیابی فناوری های آموزشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به عنوان زیر مجموعه معاونت پژوهشی این مرکز، فعالیت می کند. ماموریت این واحد ارتقای آموزش پزشکی از طریق ارائه نظرات تخصصی مبتنی بر شواهد به منظور شناسایی، توسعه و تعیین اعتبار تکنولوژی های جدید آموزشی در راستای حل مشکلات آموزشی و جستجوی فرصت های استفاده از تکنولوژی به منظور ارتقای آموزش، فراتر از رویکردهای سنتی می باشد. در این راستا این واحد با برخورداری از متخصصان در حوزه های سیاستگذاری سلامت، ارزیابی تکنولوژی های سلامت، اقتصاد سلامت، آموزش پزشکی و فناوری های آموزشی مسئولیت سه فعالیت کلی زیر را بر عهده دارد:
- پیشنهاد تئوری ها، اصول و ویژگی هایی که ضروریست هنگام توسعه، راه اندازی یا خرید و به طور کلی سیاستگذاری تکنولوژی آموزشی مد نظر داشت.
- ارائه مستندات مبتنی بر شواهد در خصوص ارزیابی تکنولوژی های آموزشی و مقایسه ی آنها با رویکردهای فعلی ارائه ی محتواهای آموزشی
- پیشنهادات جهت گیری های آتی پژوهش های مرتبط با تکنولوژی های آموزشی
مشاهده محصولات گروه ارزیابی فناوری های آموزشی