دستیابی به اهداف سیاستگذاري یکی از مهمترین دغدغه هاي ذهنی سیاستگذاران هر کشور است. سیاستگذاري فرآیندي است که در نتیجه تعامل میان نهادها ، منافع و عقاید و دیدگاهها رخ می دهد و لذا دارای فرآیند پیچیده اي است و بدون در نظر گرفتن شواهد امری بیهوده تلقی می شود. در سیاست گذاری میزان شفافیت و نظام مندی ارزیابی و انتخابِ شواهد است که تعیین می کند سیاست به خوبی و آگاه از شواهد تولید شده است یا خیر. در راستای توسعه سیاست گذاری آگاه از شواهد در حوزه های آموزش علوم پزشکی، "واحد تحلیل سیاستی" با هدف مشارکت حد اکثری شواهد در امر سیاست گذاری و با در نظر گرفتن نظرات ذینفعان در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی (نصر) شروع به فعالیت نموده است.

رسالت:
واحد تحلیل سیاستی قصد دارد به عنوان بازوی تحقیقاتی و تحلیلی در حوزه سیاست گذاری در آموزش علوم پزشکی عمل کرده و با انعطاف پذیری بالا نسبت به زمان، خلاصه های سیاستی و توصیه های سیاستی مناسب، آگاه از شواهد و به موقع را در اختیار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی قرار دهد و شاخص های مناسب برای ارزیابی سیاست ها ارایه نماید

فعالیت ها:
- تحقیق و تحلیل سیاست های آموزش علوم پزشکی
- طراحی نظام پایش سیاست ها در حوزه آموزش پزشکی
- همکاری با واحدهای تخصصی نصر
- حضور فعال در رویداد ها و جلسات سیاست گذاری
- انتشار کار های تحقیقاتی انجام گرفته در واحد تحلیل سیاستی
- واسطه گری دانش با سیاست گذاران حوزه آموزش علوم پزشکی
- تیم سازی مبتنی بر پروژه

محصولات:
- گزارش تحلیلی و سیاستی به صورت مطالعه مروری(مطالعه مروری نصر)
- خلاصه های سیاستی نصر
- نقد های سیاستی نصر
- گزارش تجزیه و تحلیل ذینفعان
- شاخص ها و سنجه های ارزیابی در حوزه سیاست گذاری آموزش علوم پزشکی

محصولات

NASR policy brief
عنواندانلود
NASR policy briefرایگان
NASR policy brief chancellor
عنواندانلود
NASR policy brief chancellorرایگان
NASR policy brief scientific growth
عنواندانلود
NASR policy brief scientific growthرایگان
NASR policy brief template
عنواندانلود
NASR policy brief scientific growthرایگان