اخبار

1401-01-28

اعضای شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منصوب گردیدند.

1401-01-24

زمینه سازی نصر برای گسترش همکاری های مشترک آموزشی

1401-01-17

تمدید فراخوان های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

1401-01-17

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منصوب شد

1400-12-18
...

آغاز فرایند انتخاب پژوهشگر برتر
و پژوهشگر جوان برتر سال ۱۴۰۰

1400-12-09

جلسه تکریم و معارفه سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد

1400-12-03

سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب شد

1400-11-16

فراخون شرکت در توسعه شبیه سازی در
آموزش پزشکی

1400-10-12

ششمین فراخوان طرح‌های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی