اخبار

1399-09-11

جلسه مرجعیت علمی ستاد
با دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1399-09-11

نتیجه رتبه بندی دانشگاه/دانشکده های
علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ منتشر شد

1399-09-02

ایجاد تنوع در مدل‌های پایان‌نامه برای دغدغه‌مند کردن
دانشجویان نسبت به مسائل اجتماعی مهم است

1399-09-02

شیراز میزبان بیست و دومین همایش کشوری
آموزش علوم پزشکی

1399-08-26

جلسه ستاد تحول و نوآوری درآموزش پزشکی وزارت
بهداشت با مسئولین کلان منطقه نه

1399-08-07

جلسه ستاد تحول و نوآوری درآموزش پزشکی وزارت
بهداشت با مسئولین کلان منطقه هشت

1399-07-23

جلسه ستاد تحول و نوآوری درآموزش پزشکی وزارت
بهداشت با مسئولین کلان منطقه هفت

1399-07-14

جلسه ستاد تحول و نوآوری درآموزش پزشکی وزارت
بهداشت با مسئولین کلان منطقه سه

1399-06-29

پیام معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید