اخبار

1401-02-20

برنامه ریزی منسجم نصر برای افزایش مشارکت بدنه خبرگانی کشور در تولید مستندات کاربردی

1401-02-07

تازه های نشر در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

1401-02-04

تشکیل اولین شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

1401-01-29

اولین فراخوان پذیرش در دوره “فلوشیپ انفورماتیک بالینی” اعلام شد

1401-01-28

اعضای شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منصوب گردیدند.

1401-01-24

زمینه سازی نصر برای گسترش همکاری های مشترک آموزشی

1401-01-17

تمدید فراخوان های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

1401-01-17

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منصوب شد

1400-12-18
...

آغاز فرایند انتخاب پژوهشگر برتر
و پژوهشگر جوان برتر سال ۱۴۰۰