توصیه های مبتنی بر شواهد پژوهشی در
حوزه آموزش پزشکی مبتنی بر کار در مطب

دانلود

توصیه های مبتنی بر شواهد پژوهشی در
حوزه ارزیابی در محل کار (WBA)

دانلود

توصیه های مبتنی بر شواهد پژوهشی در
حوزه ارزیابی با چارچوب RIME

دانلود

بررسی شواهد مربوط به ارزیابی
با چارچوب RIME

دانلود


بررسی شواهد مربوط به اثر بخشی آموزش
مبتنی بر کار در مطب

دانلود

بررسی شواهد مربوط به
ارزیابی در محل کار

دانلود