نقد سیاستی پذیرش دانشجو در رشته پزشکی


دانلود

کنکور سراسری در ایران:
را ه حلی برای مشکل یا مشکلی به دنبال را هحل

دانلود

الگوی کاربردی برای ارزیابی نقادانه شواهد
مرتبط به کنترل COVID-19

دانلود

رویکرد بیزی در تعریف موارد
ابتلا به COVID-19

دانلود


عوامل مؤثر بر انتقال COVID-19 و مد لسازی
استراتژ یهای ردیابی و پیگیری تما سهای نزدیک

دانلود

چارچوب اقتضائی مداخلات سلامت عمومی
جهت کنترل اپیدمی ویروس COVID-19

دانلود

شبیه سازی روند انتقال بیماری COVID-19
با استفاده از مدل SEIR COVID-19

دانلود

مرگ دروغ نمی گوید

دانلود


بررسی نقش، جایگاه و تکامل ساختار مراکز کنترل
و پیشگیری از بیماری ها در کشورهای مختلف

دانلود

امکان سنجی توسعه ی رشته های علوم پزشکی
به مقطع دکترای حرفه ای در ایران

دانلود

راه های مقابله با فساد در آموزش عالی سلامت

دانلود

صندوق حمایت از آموزش عالی سلامت

دانلود


بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه

دانلود

بررسی کارکرد و ساختار انجمن های علمی

دانلود

نقش، جایگاه و مشکلات هیات امنای
دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانلود

بررسی سهمیه بندی پذیرش دانشجویان در
دانشگاه های کشور

دانلود


رشد علمی ایران در دو دهه اخیر
(به نام ما، به کام دیگران)

دانلود

ساختارهای مختلف آموزش فوق تخصصی پزشکی
و اصلاحات آن

دانلود

انتخاب رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی

دانلود

اهمیت جایگاه پایان نامه ها در آموزش عالی سلامت

دانلود