راه های مقابله با فساد در آموزش عالی سلامت

دانلود

صندوق حمایت از آموزش عالی سلامت

دانلود

بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه

دانلود

بررسی کارکرد و ساختار انجمن های علمی

دانلود


نقش، جایگاه و مشکلات هیات امنای
دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانلود

بررسی سهمیه بندی پذیرش دانشجویان در
دانشگاه های کشور

دانلود

رشد علمی ایران در دو دهه اخیر
(به نام ما، به کام دیگران)

دانلود

ساختارهای مختلف آموزش فوق تخصصی پزشکی
و اصلاحات آن

دانلود


انتخاب رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی

دانلود

اهمیت جایگاه پایان نامه ها در آموزش عالی سلامت

دانلود