راهکارهای همگرایی علمی در نظام آموزشی کشور ایرانپیشنهاد سیاستی برای تعیین ماموریت انواع دانشگاهها در کشورتمرکززدایی آموزش عالی سلامت : تحلیل سیاست آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در کشوربررسی تجارب کشورهای جهان در خصوص استفاده از طب سنتی، جایگزین و مکمل در چارچوب ابعاد شش گانه نظام سلامت


آیین نامه جذب و به کارگیری هیات علمی غیرمقیم

خصوصی سازی آموزش پزشکی

آیین نامه جذب و به کارگیری هیات علمی غیرمقیم

رویکرد بیزی در تعریف موارد
ابتلا به COVID-19الگوی کاربردی برای ارزیابی نقادانه شواهد
مرتبط به کنترل COVID-19


کنکور سراسری در ایران:
را ه حلی برای مشکل یا مشکلی به دنبال را هحل


عوامل مؤثر بر انتقال COVID-19 و مد لسازی
استراتژ یهای ردیابی و پیگیری تما سهای نزدیک


چارچوب اقتضائی مداخلات سلامت عمومی
جهت کنترل اپیدمی ویروس COVID-19شبیه سازی روند انتقال بیماری COVID-19
با استفاده از مدل SEIR COVID-19


مرگ دروغ نمی گوید


بررسی نقش، جایگاه و تکامل ساختار مراکز کنترل
و پیشگیری از بیماری ها در کشورهای مختلف


امکان سنجی توسعه ی رشته های علوم پزشکی
به مقطع دکترای حرفه ای در ایرانراه های مقابله با فساد در آموزش عالی سلامت


بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه


بررسی کارکرد و ساختار انجمن های علمی


نقش، جایگاه و مشکلات هیات امنای
دانشگاه های علوم پزشکی کشورصندوق حمایت از آموزش عالی سلامت


بررسی سهمیه بندی پذیرش دانشجویان در
دانشگاه های کشور


رشد علمی ایران در دو دهه اخیر
(به نام ما، به کام دیگران)


ساختارهای مختلف آموزش فوق تخصصی پزشکی
و اصلاحات آنانتخاب رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی


اهمیت جایگاه پایان نامه ها در آموزش عالی سلامت