دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

گروه راهبردی نیازسنجی و اولویت گذاری پژوهشی آموزش علوم پزشکی
نیازسنجی پژوهشی به عنوان مهمترین گام در فرآیند برنامه‌ریزی پژوهشی و راهنمای منطقی تخصیص منابع است. گروه راهبردی نیازسنجی و اولویتهای پژوهشی آموزش علوم پزشکی به عنوان یکی از چهار گروه راهبردی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی ماموریت دارد تا با استفاده از ظرفیت ملی مدیران و محققان آموزش علوم پزشکی کشور و همچنین مساعدت نخبگان ملی حوزه آموزش و سلامت با شناسایی نیازهای پژوهشی و فناوری حوزه آموزش علوم پزشکی و سلامت کشور و اولویتبندی آنها با توجه به منابع موجود و همچنین توزیع عادلانه بودجه‌ها و تدوین پازل‌های مشورتی و اجرایی موزاییکی در کل کشور و مزیتهای منطقه‌ای، در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گیرد.
این گروه در تعامل با سایر واحدها و ساختارهای مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، بر آن است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی نیازهای واقعی نظام آموزش عالی سلامت را در حوزه تحقیقات راهبردی، کاربردی و فناورانه شناسایی و در راستای ارتقای سطح دانش و پیشبرد راهبرد «پژوهش در ضرورت‌های آموزش علوم پزشکی ملی» به ترتیب زیر اقدام کند:
- شناسایی و توصیف جامعه مورد نظر و محیط آنها برای فرآیند نیازسنجی
- شناسایی ذینفعان فرآیند نیازسنجی (تصویر 1)
- گزینش و انتخاب الگوی نیازسنجی
- اجرای روش‌های مورد نظر در الگوی نیازسنجی
- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نیازسنجی
- اولویت‌گذاری نیازها
- اعلام اولویت‌ها در قالب فراخوان یا سفارش به ذینفعان
- دریافت بازخوردها و تحلیل میزان اثربخشی نتایج پژوهش‌ها ( تصویر 2)

(تصویر 1)

(تصویر 2)


اعضای این کارگروه عبارتند از:
• جناب آقای دکتر کوهپایه‌زاده
• جناب آقای دکتر حسن‌زاده
• جناب آقای دکتر چنگیزی آشتیانی
• سرکار خانم دکتر محمدی کناری
• سرکار خانم دکتر فروغی
• سرکار خانم دکتر حسینی