دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
نخستین همایش ملی فناوری های نوین آموزش پزشکی علوم پزشکی: گنگره و جشنواره ملی شیخ الرئیس

نظر به ضرورت ارتقاء و توسعه فناوری های نوین درعرصه آموزش علوم پزشکی در جهت توسعه هرچه بیشتر تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار در نظام سلامت کشور و فراهم نمودن زمینه گفتمان سازی در سطح سیاستگذاران، اساتید، محققین، اندیشمندان، مجریان و فناواران محصولات فناور محور حوزه آموزش پزشکی، ارائه ایده های نو، بررسی چالشها و راهکارهای تسهیل کننده فرایند های تولید محصولات فناور محور ، ایجاد هماهنگی و استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی و راهبردی بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور، شوراها، مراکز علمی و کمیته های تخصصی و دبیرخانه های آموزش علوم پزشکی و نهایتا با هدف زمینه سازی ادغام، همگرایی و بکارگیری فناوریهای نوین در کریکلوم های آموزش پزشکی کشور "نخستین همایش ملی فناوری های نوین آموزش پزشکی علوم پزشکی: گنگره و جشنواره ملی شیخ الرئیس" به عنوان رویدادی ملی در حوزه همایش های کشوری آموزش علوم پزشکی و با استقرار دبیرخانه دائمی این رویداد در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی برگزار می گردد.

مجموعه اخبار همایش اهداف و محورهای همایش سایت همایش