مفاهیم، واژگان و تعاریفتعیین مزیتهای نسبی دپارتما نها و گرو ههای آموزشیتعیین مزیتهای رقابتی دانشگاه ها در موضوعات علمی


حوزه های راهبردی دانش و فناوری سلامت در جمهوری اسلامی ايران


تبيين مسير حرکت دانشگاه های علوم پزشکی