مفاهیم، واژگان و تعاریف


دانلود

تعیین مزیتهای نسبی دپارتما نها و گرو ههای آموزشی

دانلود


تعیین مزیتهای رقابتی دانشگاه ها در موضوعات علمی

دانلود

حوزه های راهبردی دانش و فناوری سلامت در جمهوری اسلامی ايران

دانلود

تبيين مسير حرکت دانشگاه های علوم پزشکی

دانلود