دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1399/09/11

نتیجه رتبه بندی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال 1399-1398 منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، نتیجه رتبه بندی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال 1399-1398 منتشر شد.
در متن نامه دکتر علی اکبر حقدوست به دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی آمده است:
" جای بسی خوشوقتی است که این دور از رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (راد) توانست با مشارکت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و واحدهای ستادی حوزه معاونت آموزشی وزارت، علیرغم شرایط ویژه کشور با موفقیت به انجام برسد. دور جدید رتبه بندی آموزشی با رویکردهای نوین ازجمله تاکید ویژه بر دستاوردهای برنامه تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی، استفاده از داده های اعتباربخشی و سایر داده های موجود در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، توجه به رتبه بندی های بین المللی و بهره گیری از نقاط قوت و ضعف دوره های پیشین، پیگیری و اجرا گردید. در اجرای راد 3، سعی گردید به اختلاف سطح و ظرفیت و امکانات دانشگاه های مختلف و ماموریت های متفاوت آنان توجه شده و تلاش شد که میزان تلاش دانشگاه ها در بهبود و اعتلای آموزش در هر موسسه و میزان تحقق ماموریت های مشترک و ویژه در برنامه های تحولی آموزش مورد نظر قرار گیرد".
دکتر علی اکبر حقدوست در مقدمه‌ی این کتاب نیز نوشته اند: "نظارت و ارزیابی نظام های آموزش عالی لازمه بهبود و ارتقای مداوم آموزش و زمینه ساز پویایی و تحرک پایدار نظام آموزشی و ایجاد فضایی رقابتی برای تحول و پیشرفت هر کشور است. رصد دقیق عملکرد دانشگاه ها و طراحی نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظام های جامع رتبه بندی و تضمین کیفیت نهادهای علمی و فناوری و نوآوری از جمله اقدامات ملی تعریف شده در اسناد فرادستی مانند نقشه جامع علمی کشور است".
ایشان در ادامه این مقدمه اظهار اطمینان نموده اند که " نظام رتبه بندی در کنار اعتباربخشی متناسب با افق ها، سیاست ها و برنامه های تحولی در حوزه آموزش علوم پزشکی، منجر به تحرک و انگیزش مثبت دانشگاه ها در جهت بهبود و ارتقای کیفیت آموزش عالی سلامت گردد".
معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان این مقدمه بیان نموده اند که: " امید است همه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در جهت اعتلای آموزش و دانش مبتنی بر نیازهای جامعه قدم های استوار برداشته و بیش از پیش موفق و کامیاب باشند".