دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1398/09/04

فراخوان گرنت محمایت از ماموریت های ویژه

فراخوان اول حمایت از ماموریت های ویژه کلان مناطق که در تاریخ 22/ 8/ 97 لغایت 1/12/ 97 اعلام گردید، در مجموع 87 طرح از 116 طرح ارسالی به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی از این گرنت بهره مند شدند. به سبب درخواست مکرر دانشگاه های علوم پزشکی کشور، کمیته کلان مناطق از تاریخ 98/9/19 لغایت 98/11/19 جهت دریافت طرح های همراستا با مامـوریت های ویژه دانشگاه های علوم پزشکی باز می باشد. جـهت ثبت نام و ارسـال طرح به سامانه پژوهشی نصر مراجعه نمایید.