دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1398/07/22

آینده نگاری و ظرفیت سازی برای مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

دومین وبینار کشوری " آینده نگاری و ظرفیت سازی برای مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی" در تاریخ 1398/07/28 برگزار می گردد.
در این تلاش علمی، که به همت مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی برگزار می گردد، از همه دبیران کارگروه های "مرجعیت" در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور دعوت شده است تا به همراه معاونین محترم آموزشی و مدیران محترم مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به این وبینار بپیوندند.
اولین وبینار با موضوع فوق نیز در تاریخ 1398/04/19 با مشارکت همه دبیران کلان مناطق در بحث مرجعیت، برگزار شده بود. در جلسه مذکور سطوح رسیدن به مرجعیت فردی از سطح استعداد برتر تا فرد مرجع توسط دیاگرامی توضیح داده شد و در انتها اعضاء حاضر به بحث و بررسی پیرامون مباحث مطرح شده پرداختند.
شایان ذکر است، جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، مسئول کشوری کارگروه های بسته "مرجعیت علمی" نیز می باشند و هدایت این مباحث را برعهده دارند. همراستا نمودن اندیشه ها در مفهوم مرجعیت علمی از اهداف این وبینارهای علمی بیان شده است.