دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1397/11/29

برگزاری مجموعه کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

سیزدهمین کارگاه از مجموعه کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با عنوان " دانش پژوهی آموزشی (سطح متوسط)" توسط جناب آقای دکتر عظیم میرزا زاده در تاریخ 24 بهمن ماه 1397 درساعت 10 الی 13 در این مرکز برگزار گردید. در این کارگاه 30 تن از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت نمودند.