دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1397/11/12

برگزاری کارگاه پژوهش نظریه پردازی در آموزش پزشکی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

پنجمین کارگاه از مجموعه کارگاههای مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با عنوان پژوهش نظریه پردازی در آموزش پزشکی در محل این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی در این کارگاه که خرداد ماه سالجاری در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد 47 تن از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور حضور داشتند.
گفتنی است کارگاه آینده این مرکز تیرماه سالجاری با عنوان پژوهش در سیاست ها و نظام آموزش پزشکی برگزار می گردد.