دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1397/11/11

کارگاه مقدماتی پژوهش هاي کیفی در آموزش پزشکی در مرکز ملی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی برگزار شد.

یازدهمین کارگاه از مجموعه کارگاه هاي مرکز ملی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی با عنوان "پژوهش هاي کیفی در آموزش پزشکی (سطح مقدماتی)" توسط دکتر شعله بیگدلی در تاریخ 28 آذر ماه 1397 درساعت 9 الی 13 در این مرکز برگزار گردید. در این کارگاه 33 تن از اساتید دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور شرکت نمودند.
کارگاه بعدي این مرکز با عنوان " پژوهش در سیاست ها و نظام آموزش پزشکی (سطح متوسط)" توسط دکتر شهرام یزدانی در تاریخ 26 دي ماه 1397 در ساعت 9 الی 13 در این مرکز برگزار خواهد شد.