دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1397/11/11

چهل و ششمین جلسه شورای مدیران مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد

در چهل و ششمین جلسه شورای مدیران مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، مسئولین واحد های پژوهشی این مرکز معرفی و برنامه آتی خود را برای واحد های مربوطه ارائه نمودند.
در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران نصر برگزار گردید، در ابتدا دکتر یزدانی سرپرست معاون پژوهشی مرکز مسئولین واحد ها را معرفی و خلاصه ای در مورد کارکرد و ارتباط این واحد ها بیان نمود.
واحد های پژوهشی نصر عبارتند از:
- واحد نیازسنجی و اولویت گذاری
- واحد افق یابی و آینده نگاری
- واحد مدیریت آمار و اطلاعات راهبردی
- واحد مديريت و ترجمان دانش
- واحد تحلیل سیاستی
- واحد علم سنجی
در ادامه مسئول واحد آینده نگاری برنامه های خود را در مورد آینده آموزش پزشکی کشور در سه حوزه حمایتی، تصمیم گیری و شناختی تشریح نمود و در ادامه مسئول واحد اولویت گذاری چشم انداز و اهداف خود و نحوه ایجاد ارتباط میان صاحبنظران حوزه آموزش پزشکی کشور جهت همکاری در فرایند اولویت گذاری نصر را توضیح داد.
واحد آمار و داده های راهبردی عملکرد این واحد توصیف و محصولات خود را برشمرد و واحد مدیریت و ترجمان دانش با ارائه چارچوبی، خلاصه ای از فعالیت های اتی خود را ارائه نمود.
واحد تحلیل سیاستی محصولات خود را که شامل انواع خلاصه های سیاستی با زمانبندی مشخص بود را تشریح کرد و واحد علم سنجی با معرفی فازهای توسعه ای این واحد در سه فاز ناظر به رصد کمی و کیفی جریان علمی، ناظر به رصد کمی و کیفی جریان علمی و رصد و دیده بانی و ناظر به سیاست گذاری علمی و نظریه پردازی و توسعه دانشی به تشریح کار خود پرداخت.
در نهایت کلیه واحد ها کارکردها و فعالیت های اصلی هر واحد، محصولات و خدمات اصلی، مشتریان اصلی واحد، همکاران واحد و برنامه توسعه واحد اعم از فاز بندی و الزامات ان برنامه را ارائه نمودند.