دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1397/08/28

فراخوان سوم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در تاریخ 9 اردیبهشت ماه لغایت 9 تیر ماه می باشد و اولویت های پژوهشی این فراخوان به شرح زیر اعلام گردید:
1) اولویت های کمیته ارزشیابی
• طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مجازی آزمون سازی برای اعضا هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (راهبردی)
• طراحی مدل کاربردی ارزشیابی برنامه های آموزشی در ایران (راهبردی)
• طراحی مدل ارزشیابی برنامه ای آموزش بالینی (راهبردی)
• طراحی، اجرا و ارزیابی مدل جامع ارزشیابی اعضا هیات علمی دانشگاه (راهبردی)
• طراحی برنامه جامع ارزشیابی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در سطح گروه های آموزشی و دانشکده ها (راهبردی)
• الگوسازی آزمون های بورد (راهبردی)
2) اولویت های کمیته برنامه ریزی درسی
• امکان سنجی و طراحی فرایند تمرکز زدایی برنامه ریزی درسی در سطح مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی (راهبردی)
• سامانه ملّی مدیریت برنامه درسی در دانشگاه های علوم پزشکی (راهبردی)
• الگوی توسعه میان رشتگی در برنامه های درسی (راهبردی)
• توسعه الگوی نیازسنجی مبتنی برجامعه (Community Needs Assessment) برنامه های درسی در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش مبتنی بر پیامد (راهبردی)
• توسعه الگوی نیازسنجی فراگیر مخاطب (Targeted Learner Needs Assessment برنامه های درسی در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش مبتنی بر پیامد (راهبردی)
• تدوین الگوی تعدیل و توسعه رشته - مقاطع علوم پزشکی (با توجه به اسناد توسعه بخش سلامت و برآورد نیروی انسانی) (راهبردی)
• توسعه الگوی کمک تصمیم گیری در رابطه با دوره زمانی بهینه برنامه های درسی (راهبردی)
• طراحی الگوی توسعه نیروهای حد واسط (Mid-level Health Providers) مورد نیاز در نظام سلامت (راهبردی)
3) اولویت های کمیته روانشناسی شناختی
• الگوسازی عوامل رفتاری – شناختی موثر در آموزش علوم پزشکی (راهبردی)
• توسعه الگوی اموزش استدلال بالینی (راهبردی)
• توسعه الگوی ارزیابی استدلال بالینی (راهبردی)
4) اولویت های کمیته روش تدریس
• توسعه الگوی آموزش برای توسعه تفکر سطح بالا (راهبردی)
• الگوسازی جوامع یادگیری تجربی در دوره های تخصصی بالینی (راهبردی)
• تدوین بسته سیاستی بهبود کیفیت روش تدریس در برنامه های درسی Undergraduate (راهبردی)
• الگوسازی روش های تدریس بالینی در عرصه های سرپایی (راهبردی)
• الگوسازی روش های تدریس بالینی در عرصه های بستری (راهبردی)
• الگوسازی روش های تدریس بالینی در اتاق عمل (راهبردی)
5) اولویت های کمیته مدیریت و رهبری
• توسعه ساختار ملاکی سیاست ها در اموزش عالی سلامت کشور ایران (راهبردی)
• ارایه مدلی برای ادغام عملکردی اموزش علوم پزشکی در ایران (راهبردی)
• توسعه چارچوب شاخص های راهبردی ارزشیابی اجرای بسته های تحول اموزش پزشکی در ایران (راهبردی)
• طراحی الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی (راهبردی)
• طراحی الگوی ثروت افرینی مبتنی بر دانش در نظام آموزش پزشکی (راهبردی)
• طراحی الگوی تامین و تخصیص مالی دانشگاه های علوم پزشکی (راهبردی)
• توسعه نظام رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در راستای بین المللی سازی (راهبردی)
6) اولویت های کمیته آموزش مجازی
• ارائه مدل عملیاتی جامع برای حمایت از دانشجو در آموزش مجازی/ترکیبی (راهبردی)
• طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری مجازی/ ترکیبی در سطح یک رشته، گروه، دانشکده یا دانشگاه (توسعه ای)
• طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام حمایتی-انگیزشی برای اعضای هیات علمی در راستای توسعه آموزش مجازی/ ترکیبی در سطح یک دانشگاه (توسعه ای)