دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1397/08/28

دومین نشست اعضا کمیته های تخصصی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

دومین نشست از سلسله نشستهای کمیته های تخصصی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در روز چهارشنبه مورخ 27 دی ماه 1396 به همت سرپرست معاونت پژوهشی مرکز و اعضاء محترم کمیته های تخصصی آموزش پزشکی در سالن اجتماعات آن مرکز برگزار گردید. در این نشست 40 تن از صاحبنظران حوزه اموزش پزشکی کشور شرکت داشتند.
در ابتدا جناب آقای دکتر اخوان ؛سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، ضمن خوشامدگویی به بیان مختصری از تاریخچه و اهداف تاسیس مرکز ملی وحوزه معاونت پژوهشی پرداختند سپس جناب آقای دکتر یزدانی ؛سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به تشریح سیاستگذاری های حمایتی مرکز از طرح های حوزه آموزش پزشکی وگزارش عملکرد حوزه پژوهش در خصوص طرح های ارسال گردیده در دو فراخوان اول و دوم پرداختند.
در ادامه نیز به اعضاء محترم 6 کمیته تخصصی حاضر در نشست شامل مدیریت و رهبری اموزشی ، ارزشیابی ، برنامه ریزی درسی ، روش تدریس ، روانشناسی شناختی و تربیتی در اموزش پزشکی و آموزش مجازی در خصوص نحوه عملکرد ایشان به منظورغربالگری طرحهای ارسالی در فراخوان دوم ، تعیین داور برای طرحهای فراخوان اول و دوم و همچنین مشخص نمودن اولویتهای هر کمیته برای فراخوان سوم توضیحاتی ارائه گردید.