دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/03/22

اولین شورای راهبردی فناوری

اولین جلسه شورای راهبردی فناوری، صبح سه‌شنبه 17 خرداد به ریاست دکتر شریفی‌پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در این مرکز برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اساتید برجسته علوم پزشکی کشور برگزار شد، مواردی از جمله تدوین مسیر و توسعه فعالیت‌های فناورانه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دکتر شریفی پور با صدور طی احکامی

منصوب کرد.
در متن حکم دکتر شریفی‌پور چنین آمده:
جناب آقای دکتر احسان طوفانی نژاد- استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "هماهنگ کننده شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه- رئیس محترم ستاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "دبیر شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
جناب آقای دکتر سلیمان احمدی- سرپرست محترم معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
جناب آقای دکتر رضا شروین بدو- استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
جناب آقای دکتر محمد امیرخانی- استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
جناب آقای دکتر علیرضا فارسی نژاد- استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
ناب آقای دکترسید فرزاد محمدی- استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
جناب آقای دکتر ناصر اقدمی - استاد محترم جهاد دانشگاهی با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
جناب آقای دکتررضا شیر کوهی - استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
جناب آقای دکترامیر علی سهراب پور- استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.
سرکار خانم دکتر سارا شهبازی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با سالم و احترام نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابالغ به عنوان "عضو شوراي راهبردي فناوري در آموزش پزشكي" در مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي منصوب ميشويد. امید است با استعانت از خداوند متعال، با هدف فرهنگسازی استفاده از فناوری و رويکردهای نوين فناورانه، ارتقای زيستبوم نوآوری و شتابدهي اقتصاد دانشبنیان در حوزه آموزش علوم پزشکي، به ايفای نقشي مؤثر در اين شورا اهتمام داشته باشید.