دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/02/04

تشکیل اولین شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با ترکیب جدید در تاریخ 30 فروردین 1401 برگزار گردید.
جلسه با حضور آقای دکتر احسان شریفی پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و آقای دکتر سلیمان احمدی معاون پژوهشی این مرکز و اعضای شورای پژوهشی مرکز برگزار گردید.
دراین جلسه ضمن معرفی مرکز و ارائه گزارش عملکردی از سال های گذشته تا کنون ، به بحث و تبادل نظر درخصوص ارتقاء فرآیندهای اجرایی و نیل به اهداف مرکز پرداخته و مقرر شد تا از این پس برابر آیین نامه مطرح و مصوب شده شورا فرایندهای مربوطه اقدام گردد.
همچنین برنامه ابتکاری و نوین معاونت پژوهشی با عنوان" Post Doctorate Oriented Grant Program" که جذب محقق پسا دکترای مرکز است، مطرح و مقرر شد تا پس از انجام اقدامات مربوطه در نشست آتی به تصویب برسد.