دسترسی سریع به : سامانه کایپر سامانه مرجعیت علمی کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع نشریات علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/01/28

اعضای شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منصوب گردیدند.