دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1400/10/12

فراخوان تماتیک در حوزه آموزش دندانپزشکی

مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با توجه به اهمیت روزافزون آموزش دندانپزشکی و به درخواست دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اولین فراخوان تماتیک در حوزه آموزش دندانپزشکی را از تاریخ 15 دی ماه 1400 لغایت 15 فروردین ماه 1401 در 9 عنوان اعلام می‌کند.
نکات مهم در تهیه پروپوزال
پژوهشگران باید بدانند که به منظور ارائه پروپوزال باید مواردی را رعایت کنند. از جمله اینکه مجری طرح باید یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ترجیحا با تخصص دندانپزشکی یا آموزش پزشکی باشد. از آنجا که تمام طرح‌ها باید در قالب طرح کشوری انجام شوند، همکاران طرح که نام آنها در پروپوزال قید می‌شود باید از کلان مناطق آمایشی مختلف (ترجیحا یک عضو هیات علمی دندانپزشکی از هر یک از 10 کلان منطقه آمایشی) انتخاب شوند. در شرایطی که دو پروپوزال در داوری علمی انجام شده از امتیاز برابری برخوردار شوند، اولویت با طرح هایی خواهد بود که حوزه دندانپزشکی به عنوان حوزه تمایز رسالت دانشگاه محل خدمت مجری اصلی طرح (مندرج در کتاب سبز دانشگاه) انتخاب شده باشد.
اولویتهای پژوهشی کدام‌ها هستند؟
1. بررسی وضعیت معیشتی دندانپزشکان متعهد به خدمت ضریب k در کشور
2. بررسی بار آموزشی و کیفیت آموزش دانشکده‌های دندانپزشکی در کشور
3. محاسبه هزینه تمام شده آموزش دندانپزشکی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور
4.بررسی میزان تمایل اعضای هیات علمی، دستیاران تخصصی و متخصصان دندانپزشکی به مشارکت در فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
5. بررسی میزان شیوع نارضایتی و بی‌انگیزگی در اعضای هیات علمی دندانپزشکی و شناسایی علل زمینه ساز آن
6. بررسی بهداشت روانی دانشجویان با افت تحصیلی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور
7. بررسی دیدگاه کارشناسان آموزشی در رابطه با تغییرات آموزشی در آموزش دندانپزشکی
8. ارزیابی مهارت‌های بالینی در دانشجویان ترم 11 و 12 در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور
9. بررسی دیدگاه روسا و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دندانپزشکی کشور در رابطه با روند جذب اعضای هیات علمی و تاثیرات آن
پژوهشگرانی که مایلند در این فراخوان شرکت کنند می‌توانند پروپوزال‌های خود را در کمیته گرنت ویژه سامانه مدیریت پژوهش مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir ثبت کنند.