دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1400/10/12

ششمین فراخوان طرح‌های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

ششمین فراخوان طرح های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی این بار از تاریخ 15 دی ماه 1400 لغایت ۱۵ فروردین ماه ۱401برگزار می‌شود.
عناوین گرنت‌های اعطایی در ششمین فراخوان مرکز نصر
در این فراخوان به طرح‌های پژوهشی برتر در دو کمیته مدیریت و رهبری آموزشی و کمیته روانشناسی شناختی تحت دوازده عنوان زیر گرنت اعطا می‌شود:
گرنت‌های کمیته مدیریت و رهبری آموزشی
1. ارزیابی تاثیر نتایج اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی در کیفیت آموزش و کیفیت ارائه خدمات
2. ارزیابی تاثیر رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و ارائه خدمات دانشجویی
3. بررسی تجربیات کشورهای مختلف در نحوه بین المللی‌سازی موسسات آموزشی و توسعه پذیرش دانشجویان بین الملل
4. مطالعه تطبیقی فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت در کشورهای منتخب
5. مطالعه تطبیقی فرایند سیاستگذاری توزیع نیروی انسانی سلامت در کشورهای منتخب
6. مطالعه نقادانه مطالعات برآورد نیروی انسانی سلامت در کشور و ارائه پیشنهادات روش شناختی و اجرایی برای مطالعات آتی
7. تدوین بسته سیاستی ارتقا نقش رهبری بین بخشی دانشگاه‎های علوم پزشکی در ارتباط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
8. بررسی تاثیر ایجاد دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به منطقه و کمک به توسعه پایدار منطقه تحت پوشش
9. بررسی تنوع متدولوژیک و نقد کیفیت مطالعات انجام شده در حوزه آموزش پزشکی در کشور
گرنت های کمیته روانشناسی شناختی
10. مطالعه مروری نظام‌مند در زمینه روش‌های آموزش استدلال بالینی
11. مطالعات مروری نظام‌مند در زمینه روش‌های ارزیابی استدلال بالینی
12. تدوین بسته سیاستی ارتقای سلامت معنوی در آموزش علوم پزشکی
پژوهشگران می‌توانند در مدت اعلام شده طرح‌های خود را به منظور تایید و اعطای گرنت در سامانه مدیریت پژوهش مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir ثبت کنند.