تشکیل اولین شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی