دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی (یوسرن) از ایده تا اجرا

سخنران: دکتر نیما رضایی صوت فیلم

بنیانگذار یوسرن، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص ایمونولوژی بالینی، رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان