دکتر مریم حسینی ابرده

مدیر هماهنگی گروه های پژوهشی

- دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- کسب رتبه اول گروهی در حیطه مدیریت سلامت در هشتمین المپیاد دانشجویی سال 1395
CV

مسئول دفتر: نیلوفر امیرزاده

تلفن: 26292464 - 26292467
فکس: 26292482
ایمیل:nasr.nasrme.ac.ir