فناوری تعاملی بیمار شبیه سازی شده


شبیه ساز واقعیت مجازی کولونوسکوپی


آزمایشگاه مجازی


فرم ارزیابی سریع فناوری های آموزش پزشکیارزیابی سریع تکنولوژی
آموزش الکترونیک در ایران


ارزیابی سریع استفاده از فناوری سیستم
پاسخدهی مخاطبان


ارزیابی سریع استفاده از فناوری میز تشریح مجازی
در آموزش آناتومی به دانشجویان