فناوری تعاملی بیمار شبیه سازی شده

دانلود

شبیه ساز واقعیت مجازی کولونوسکوپی

دانلود

فرم ارزیابی سریع فناوری های آموزش پزشکی

دانلود

آزمایشگاه مجازی

دانلود


ارزیابی سریع استفاده از فناوری سیستم
پاسخدهی مخاطبان

دانلود

ارزیابی سریع استفاده از فناوری میز تشریح مجازی
در آموزش آناتومی به دانشجویان

دانلود

ارزیابی سریع تکنولوژی
آموزش الکترونیک در ایران

دانلود