مجله مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي (نصر)


بر اساس مصوبات شورای مديران مرکز نصر، چاپ و نشر مجله تخصصی تحقیقات استراتژیک با عنوان:

(Journal of Strategic Research in Medical Education (JSRME

در تاریخ 1397/2/2 در دستور کار مرکز قرار گرفت. این مجله تخصصی، به عنوان نشریه رسمی مرکز به صورت مروری، برخط و با دسترسی آزاد در اختیار صاحب نظران، اساتید، دانشجویان و علاقه مندان قرا رخواهد گرفت و جایگاهی مناسب برای انتقال دانش در رشته ها و حوزه های مرتبط با آموزش پزشکی از قبیل برنامه ریزی درسی، روش های نوین آموزشی، آموزش مجازی، رهبری آموزشی، پژوهش مفهومی، مدل سازی و نظریه پردازی خواهد بود. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای مدیران مرکز، مسئولین مجله به شرح زیر تعیین شدند:
مدیر مسئول مجله:
دکتر باقر لاریجانی، عضو هیئت علمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سردبیر:
دکتر شعله بیگدلی، عضو هیئت علمی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیئت تحریریه:
اعضای هیئت علمی منتخب از دانشگاه های سراسر کشور
اعضای کمیته مشورتی:
اعضای هیئت علمی منتخب از دانشگاه های خارج از کشور
اعضای کمیته ویراستاری مقالات:
سر ویراستار:
دکتر احمد صبوری: دانشیار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویراستاران:
رفعت باقرزاده: عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر افسانه دهناد: عضو هیئت علمی ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر نسرین صیفوری: عضو هیئت علمی ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای کمیته اجرایی:
شادی اسدزندی، کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی (دانشجوی دکترا)، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم اعلا، کارشناس ارشد آموزش پزشکی (دانشجوی دکترا)، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشریات علمی