دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

مجله مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي (نصر)

بر اساس مصوبات شورای مديران مرکز نصر، چاپ و نشر مجله تخصصی تحقیقات استراتژیک با عنوان:
(Journal of Advanced Research & Policy in Medical Education (JARPME
در تاریخ 1397/2/2 در دستور کار مرکز قرار گرفت. این مجله تخصصی، به عنوان نشریه رسمی مرکز به صورت مروری، برخط و با دسترسی آزاد در اختیار صاحب نظران، اساتید، دانشجویان و علاقه مندان قرا رخواهد گرفت و جایگاهی مناسب برای انتقال دانش در رشته ها و حوزه های مرتبط با آموزش پزشکی از قبیل برنامه ریزی درسی، روش های نوین آموزشی، آموزش مجازی، رهبری آموزشی، پژوهش مفهومی، مدل سازی و نظریه پردازی خواهد بود. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای مدیران مرکز، مسئولین مجله به شرح زیر تعیین شدند:
مدیر مسئول مجله:
دکتر باقر لاریجانی، عضو هیئت علمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سردبیر:
دکتر شعله بیگدلی، عضو هیئت علمی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیئت تحریریه:
اعضای هیئت علمی منتخب از دانشگاه های سراسر کشور
اعضای هیئت تحریریه:
اعضای هیئت علمی منتخب از دانشگاه های سراسر کشور
اعضای کمیته مشورتی:
اعضای هیئت علمی منتخب از دانشگاه های خارج از کشور
اعضای کمیته ویراستاری مقالات:
سر ویراستار:
دکتر احمد صبوری: دانشیار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویراستاران:
رفعت باقرزاده: عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر افسانه دهناد: عضو هیئت علمی ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر نسرین صیفوری: عضو هیئت علمی ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشریات علمی