دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

ماموریت ها

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی (نصر) یک مرکز حقوقی مستقل زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد که بر اساس مصوبه جلسه صد و چهل و هشت، مورخ 1369/01/21شورای مشترک کمیسیون های 1 و 2 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه تشکیل مراکز تحقیقاتی مصوبه پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1371/01/23 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل شده و وظایف و ماموریت‌های زیر را بر عهده گرفته است:
- همکاری و تعامل موثر با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تصمیم سازی و پشتیبانی از سیاست گذاری علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی بر اساس شواهد و نتایج تحقیقات راهبردی مرکز
- شبکه سازی و توسعه همکاری و تعامل با ذینفعان و بازیگران حوزه آموزش علوم پزشکی کشور در سطح کلان مناطق و ملی از قبیل دانشگاه ها/دانشکده ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، اعضای هیات علمی، نخبگان و سایر مراکز و موسسات علمی در زمینه آموزش علوم پزشکی
- رصد، دیده بانی، پایش و نظارت بر تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی
- نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهشی حوزه آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای ملی و آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت با تاکید بر پاسخگویی اجتماعی
- تحقیق، توسعه و حمایت از تحقیقات راهبردی، کاربردی و فناورانه در حوزه آموزش علوم پزشکی
- هدایت، نظارت و حمایت مالی و معنوی از نوآوری های آموزشی در دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و سایر مراکز آموزشی اعم از دولتی و غیر دولتی
- هدایت، نظارت و حمایت مالی و معنوی از فناوری ها و تکنولوژی های نوین آموزش علوم پزشکی
- مدیریت، ترجمان و کاربست دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی
- تولید و استفاده از شواهد علمی در راستای حمایت از سیاست گذاری های آگاه از شواهد در حوزه آموزش علوم پزشکی
- آینده پژوهی و حمایت از نیل به مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
- توانمند سازی و توسعه ظرفیت های پژوهشی در نظام آموزش عالی سلامت
- توسعه تعاملات و همکاری های بین المللی
- ارزیابی اقتصاد آموزش و راهکارهای ارتقاء بهره وری در حوزه آموزش عالی سلامت
- جذب و مدیریت منابع و اعتبارات مالی و استفاده از شرایط قانونی در راستای سرمایه گذاری و خلق ثروت
- ارائه مشاوره های علمی-پژوهشی به نهادهای درونی و بیرونی معاونت آموزشی و سایر معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه آموزش علوم پزشکی