دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1402/06/14

فراخوان ملی آموزش در پزشکی قانونی: چالش‌ها، راهکارها و کاربرد فناوری‌های نوین آموزشی

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی فراخوان ملی آموزش در پزشکی قانونی: چالش‌ها، راهکارها و کاربرد فناوری‌های نوین آموزشی را برگزار می‌کند.

با توجه به ضرورت همفکری و همکاری سازنده میان مراکز علمی پژوهشی کشور و در راستای پیشبرد اهداف و ماموریت‌های آموزشی و تحقیقاتی در حوزه پزشکی قانونی، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور با همکاری مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی فراخوانی با اولویت‌های زیر برگزار می‌کند:
- نیازسنجی آموزشی در پزشکی قانونی
- آسیب شناسی آموزشی پزشکی قانونی و ارائه راهکارهای عملیاتی
- طراحی الگوی تثبیت جایگاه پزشکی قانونی در نظام ادغام یافته آموزش و سلامت
- چالش‌های اخلاقی، فقهی و حقوقی در آموزش پزشکی قانونی و ارائه راهکار
- مطالعه تطبیقی الگوهای جهانی شامل ساختارها، استانداردها و آموزش‏ها در دنیا در رشته پزشکی قانونی
- ارزشیابی و بررسی اثربخشی آموزش‌ها در پزشکی قانونی
- عوامل موثر بر ماندگاری و نگهداشت اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته پزشکی قانونی
- شناسایی، ارزیابی سریع و اولویت بندی تکنولوژی‌های نوین آموزشی موثر در ارتقای کیفیت آموزش پزشکی قانونی
- بازنگری کوریکولوم تخصصی پزشکی قانونی با رویکرد برنامه درسی مبتنی بر توانمندی
- موارد شایع خطاهای پزشکی و راهکارهای آموزشی مناسب برای پیشگیری از آنها
متقاضیان/ پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را از تاریخ 20 شهریور لغایت 20 مهر 1402 در کمیته گرنت ویژه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به آدرس https://rms.nasrme.ac.ir بارگذاری کنند.