دکتر شهرام یزدانی


سرپرست معاونت پژوهشی

- سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
- ریاست دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- مشاور در راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان
- مشاور معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

CV

مسئول دفتر: نیلوفر امیرزاده

تلفن: 26292464 - 26292467
فکس: 26292482
ایمیل:nasr.nasrme.ac.ir

دکتر شهرام یزدانی


سرپرست معاونت پژوهشی


CV


مسئول دفتر: نیلوفر امیرزاده

تلفن: 26292464 - 26292467
فکس: 26292482
ایمیل:nasr.nasrme.ac.ir