دکتر احسان شریفی پور


رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی


CV

مسئول دفتر: افسانه عباس زاده

تلفن: 26292456
فکس: 26292478
ایمیل:nasr.nasrme.ac.ir