جلسه شوراری مدیران نصر با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت