دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

اهداف و محورهای همایش

- ایجاد گفتمان سازی در حوزه فن آوری آموزش و آموزش فناوری بین ذینفعان اعم از سیاستگذاران، مجریان، اساتید، اعضای هیات علمی، دانشجویان و فناوران
- کاربرد فناوری های همگرا (NBIC) در آموزش
- بررسی چالشهای موجود و راه حل های پیشنهادی برای توسعه و بکارگیری فناوری های نوین در حوزه آموزش علوم پزشکی کشور
- معرفی دستاوردها، محصولات برتر و مداخلات فن آورنه حوزه آموزش علوم پزشکی (AR/VR/Simulation/...:TEL)
- بررسی، داوری و معرفی best practices سراسر کشور
- برگزاری جشنواره و اهدای لوح و گرنت به دستاوردها و تجارب برتر
- برگزاری استارتاپ ملی دانشجویی در حوزه فناوریهای نوین آموزشی
- برگزاری انواع کارگاههای آموزشی موثر در توسعه فناوری آموزش و آموزش فناوری از قیبل کسب و کار، مالکیت فکری، نحوه تشکیل شتابده ها و کاربرد و نحوه استفاده از فناوری های نوین در آموزش
- امتیاز توانمندسازی آموزشی برای اساتید و اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی کشور و امتیاز بازآموزی برای مشمولین جامع بازآموزی