دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

گرنت: کمک های مالی غیرقابل بازپرداخت که توسط یک طرف (اعطا کننده) به یک گیرنده اعطا می گردد.

هدف از اعطای گرنت:

- شناسایی وضع موجود و برنامه ریزی جهت دستیابی به وضع مطلوب در حوزه تحقیقات آموزش علوم پزشکی - حمایت از انجام تحقیقات راهبردی در آموزش علوم پزشکی و مدیریت دانش کاربردی در این حوزه
- تعيين اولويتهاي تحقیقات آموزش علوم پزشكي براساس نيازهاي ملي و مبتني بر آمايش سرزميني آموزش عالي سلامت
- حمایت از گردآوری نظام مند، تجزیه و تحلیل داده ها و کاربست آمار و اطلاعات در حوزه آموزش علوم پزشکی
- آینده پژوهی در آموزش علوم پزشكي در کشور
- هدایت، نظارت و حمايت مادي و معنوي از نوآوريهاي آموزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي و ساير مراكز آموزشي اعم از دولتي و غيردولتي
- حمايت و استفاده بهینه از توان استعدادهای درخشان و نخبگان در طرح های راهبردی در آموزش علوم پزشکی
- حمایت از دانشگاه ها/دانشکده ها/موسسات آموزش عالی، شرکت های دانش بنیان و سایر مراکز علمی- تحقیقاتی دولتی و غیردولتی در زمینه تحقیقات، نوآوری و فناوریهای آموزش علوم پزشکی
- برون سپاری و نظارت بر انجام تحقیقات راهبردی در آموزش علوم پزشکی
- ارايه مشاوره علمي- پژوهشي به نهادهای درونی و بیرونی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص آموزش علوم پزشکی
- حمایت از برنامه های توانمندسازی در زمینه تحقیقات و نوآوری های آموزش پزشکی

انواع گرنت ها:

رقابتی
غیر رقابتی

گرنت های رقابتی:

لازمه دریافت این گرانت، شرکت در فراخوان این مرکز و ارسال طرح پژوهشی در بازه زمانی تعیین شده می باشد. بعد از بررسی طرح های پژوهشی ارسال شده، بهترین طرح های پژوهشی انتخاب و نتایج اعلام می گردد و طرح های پژوهشی منتخب در فرایند اعطا ی گرنت رقابتی قرار خواهند گرفت. کمیته های پذیرای این طرح ها شامل کمیته های آموزش مجازی ، مدیریت و رهبری آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، روش تدریس ، روانشناسی شناختی و ارزشیابی می باشد.

گرنت های غیر رقابتی:

این گرنت به پژوهشگران برتر منتخب از سوی نصر، صاحبان فرایند های برتر همایش پزشکی که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب و به نصر معرفی می گردند، طرح های تایید شده توسط معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پژوهش های همراستا با ماموریت ها ویژه کلان مناطق آمایشی و برگزیدگان المپیاد اعطا می گردد.