دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1402/09/12

انتصاب مدیر گروه راهبردی برونسپاری و نظارت بر پژوهش‌های آموزش علوم پزشکی

دکتر شریفی‌پور، رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی طی حکمی دکتر مهدی جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را به مدت یک سال به سمت مدیر گروه راهبردی برونسپاری و نظارت بر پژوهش‌های آموزش علوم پزشکی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در این حکم مهمترین وظایف این گروه راهبردی شامل موارد زیر است:
1. تهیه و تدوین اولویت‌های پژوهشی مرتبط در حوزه آموزش علوم پزشکی به منظور ارائه به شورای پژوهشی و عالی
2. بررسی طرح‌های پیشنهادی ارجاعی به گروه راهبردی و اعلام نظر کارشناسی به منظور ارائه در شورای پژوهشی و عالی
3. ارزیابی علمی، اداری و مالی کلیه طرح‌های ارسالی به مرکز مرتبط با گروه و نظارت بر کیفیت انجام طرح‌های مصوب
4. گزارش مالی و فعالیت‌های علمی سالانه گروه و ارائه آن به رئیس مرکز به منظور طرح در شورای عالی
5. ارائه پیشنهادات تخصصی به منظور ارتقای تحقیقات راهبردی در آموزش علوم پزشکی مرتبط با گروه راهبردی
6. ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های تخصصی گروه راهبردی به ذینفعان