کمیته های تخصصی


کمـیته های تخـصصی مرکـز ملـی تحقیقـات راهبـردی آمـوزش پزشـکی، به صورت موضوعی دسته بندی شده اند و شامل کمیته های، مدیریت و رهبری آموزشی، روش تـدریس، ارزشیـابی، آمـوزش مجازی، روانشناسـی شناختی و تربیتی و برنامه ریـزی درسـی می باشد. اعضـای این کمـیته ها صـاحب نظـران حوزه آمـوزش پزشکی کشور می باشد و در تعیین اولویت های پژوهشی هر کمیته مشارکت می نمایند.
بیشتر

واحدهای تخصصی


واحـدهای پژوهشی مرکـز ملـی تحقیقـات راهـبردی آمـوزش پزشکـی، متشـکل از 7 واحـد،آینده نگاری و افـق یابی، اولـویت گذاری و نیاز سنجی، مدیریت و ترجمان دانش، مدیریت امار و داده های راهبردی، تحلیلی سیاستی ، علم سنجی و ارزیابی فناوری های آموزشی می باشد.

بیشتر

اخبار و رویدادها