مجموعه اول از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - مفاهیم اجتماعی مرتبط با سلامت


 
...

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

عدالت و سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

فقر و سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

نظام رفاه و سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

سیاست های باز توزیع ثروت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 

مجموعه دوم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نظام های نوآوری


 
...

نظام نوآوری بخش سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

برنامه آینده نگاری بخش سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

سرمایه گذاری خطرپذیر بر نوآوری های سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

حمایت غیر مالی از نوآوری های سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

ارتباط دانشگاه با صنعت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 

مجموعه سوم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نخبگان در جامعه


 
...

توسعه پایدار

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

مهاجرت نخبگان

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

نقش نخبگان در روند توسعه

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

نخبگان و توسعه سرمایه انسانی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

نخبگان و توسعه سرمایه اجتماعی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

نخبگان و توسعه سرمایه ساختاری

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

ادغام سرمایه های نخبگی علمی و سیاسی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

سیاست های حمایت از استعدادهای درخشان

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 

مجموعه چهارم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - سیاستگذاری مبتنی بر شواهد


 
...

پژوهش در سیاست های سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

کارکرد حمایت از سیاستگذاری

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 

مجموعه پنجم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نظام سلامت


 
...

ساختار و عملکرد نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تولیت در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

کارکرد رهبری در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

پایش و تنظیم در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تامین و تخصیص مالی نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

روش های پرداخت در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

کارکرد بیمه در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

پاسخدهی و رضایت بیماران

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

مبانی اخلاقی سیاستگذاری سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی