مجموعه اول از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - مفاهیم اجتماعی مرتبط با سلامت


 
number0001

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.2

عدالت و سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.3

فقر و سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.4

نظام رفاه و سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number005

سیاست های باز توزیع ثروت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 

مجموعه دوم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نظام های نوآوری


 
number.6

نظام نوآوری بخش سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.7

برنامه آینده نگاری بخش سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.8

سرمایه گذاری خطرپذیر بر نوآوری های سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.9

حمایت غیر مالی از نوآوری های سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number10

ارتباط دانشگاه با صنعت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 

مجموعه سوم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نخبگان در جامعه


 
number11

توسعه پایدار

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number12

مهاجرت نخبگان

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number13

نقش نخبگان در روند توسعه

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number14

نخبگان و توسعه سرمایه انسانی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number15

نخبگان و توسعه سرمایه اجتماعی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number16

نخبگان و توسعه سرمایه ساختاری

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number17

ادغام سرمایه های نخبگی علمی و سیاسی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number18

سیاست های حمایت از استعدادهای درخشان

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 

مجموعه چهارم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - سیاستگذاری مبتنی بر شواهد


 
number19

پژوهش در سیاست های سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number20

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number21

کارکرد حمایت از سیاستگذاری

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 

مجموعه پنجم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نظام سلامت


 
number22

ساختار و عملکرد نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number23

تولیت در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number24

کارکرد رهبری در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number25

پایش و تنظیم در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number26

تامین و تخصیص مالی نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number27

روش های پرداخت در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number28

کارکرد بیمه در نظام سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number29

پاسخدهی و رضایت بیماران

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number30

مبانی اخلاقی سیاستگذاری سلامت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی