number0001

جایگاه مرجعیت علمی در گفتمان معاصر توسعه ایران

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.2

رویکرد رقابت در لیگ جهانی دانش به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.3

رویکرد فرایندی به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.4

رویکرد سازه چندلایه به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number005

مفاهیم، واژگان، و تعاریف مرتبط با مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.6

اهمیت مزیت های رقابتی در برنامه جامع توسعه آکادمیک دانشگاه

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.7

تمایز رسالت آکادمیک در دانشگاه های علوم پزشکی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.8

سطوح مزیت رقابتی علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.9

راهبردهای نیل به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number10

مراکز تعالی و قطب های علمی (بخش اوّل)

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number11

مراکز تعالی و قطب های علمی (بخش دوّم)

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number12

حمایت های ستادی از قطب های علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number13

ماموریت های ویژه آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number14

شاخص مزیت رقابتی علمی گروه ها و دپارتمان های علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number15

تحلیل سایول پژوهشگران برتر

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number16

تحلیل مزیت های رقابتی علمی مبتنی بر اطلاعات محیطی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number17

اولویت های ملی و راهبرد اقیانوس آبی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number18

تعیین حوزه مناسب برای تمایز رسالت (بخش اوّل)

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number19

تعیین حوزه مناسب برای تمایز رسالت (بخش دوّم)

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number20

اجماع در مورد حوزه های تمایز آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number21

خط زمانی حرکت به سمت مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number22

نقشه راه حرکت به سمت مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number23

برنامه ریزی نیروی کار با توجه به رسالت های تمایز یافته دانشگاهی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number24

نقش استعدادهای درخشان و نخبگان در دستیابی به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number25

اهمیت توسعه میان رشتگی در نیل به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number26

تعادل در غایت های آکادمیک: دانشگاه های کارآفرین و نوآور

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number27

تعادل در غایت های آکادمیک: دانشگاه های پاسخگو به جامعه

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number28

برنامه راهبردی تمایز یافته مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number29

رویکرد متوازن به مدیریت اهداف رقابتی آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number30

برنامه ریزی آمایشی توسعه آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.31

جمع بندی فرایند حرکت به سوی مرجعیت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی