...

جایگاه مرجعیت علمی در گفتمان معاصر توسعه ایران

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

رویکرد رقابت در لیگ جهانی دانش به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

رویکرد فرایندی به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

رویکرد سازه چندلایه به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

مفاهیم، واژگان، و تعاریف مرتبط با مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

اهمیت مزیت های رقابتی در برنامه جامع توسعه آکادمیک دانشگاه

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تمایز رسالت آکادمیک در دانشگاه های علوم پزشکی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

سطوح مزیت رقابتی علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

راهبردهای نیل به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

مراکز تعالی و قطب های علمی (بخش اوّل)

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

مراکز تعالی و قطب های علمی (بخش دوّم)

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

حمایت های ستادی از قطب های علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

ماموریت های ویژه آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

شاخص مزیت رقابتی علمی گروه ها و دپارتمان های علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تحلیل سایول پژوهشگران برتر

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تحلیل مزیت های رقابتی علمی مبتنی بر اطلاعات محیطی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

اولویت های ملی و راهبرد اقیانوس آبی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تعیین حوزه مناسب برای تمایز رسالت (بخش اوّل)

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تعیین حوزه مناسب برای تمایز رسالت (بخش دوّم)

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

اجماع در مورد حوزه های تمایز آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

خط زمانی حرکت به سمت مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

نقشه راه حرکت به سمت مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

برنامه ریزی نیروی کار با توجه به رسالت های تمایز یافته دانشگاهی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

نقش استعدادهای درخشان و نخبگان در دستیابی به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

اهمیت توسعه میان رشتگی در نیل به مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تعادل در غایت های آکادمیک: دانشگاه های کارآفرین و نوآور

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تعادل در غایت های آکادمیک: دانشگاه های پاسخگو به جامعه

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

برنامه راهبردی تمایز یافته مرجعیت علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

رویکرد متوازن به مدیریت اهداف رقابتی آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

برنامه ریزی آمایشی توسعه آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

جمع بندی فرایند حرکت به سوی مرجعیت

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی