رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1400


رتبه بندی یکی از ابزارهای شفاف سازی است و هر ساله سازمان های بین المللی متولی رتبه بندی دانشگاه ها، تلاش می کنند تا عینی ترین تصویر از موقعیت دانشگاهها در مقابل یگدیگر را، در معرض قضاوت و تصمیم ذینفعان مختلف (دانشجویان، مدیران، سیاستگذاران) قرار دهند. با عنایت به اینکه رتبه بندی های بین المللی عمدتا" بر شاخص های کمی استوار است، ظهور رتبه بندی های ملی و منطقه ای ناظر بر کیفیت عملکرد دانشگاه ها را نیز شاهد هستیم.
در رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1400، تلاش شده است تا با دیدگاهی تلفیقی به فعالیت های دانشگاهی، علاوه بر تجمیع رتبه بندی آموزشی و پژوهشی، ارتقا کیفی فعالیت های حوزه دانشجویی- فرهنگی نیز مد نظر قرار گیرد. در این رتبه بندی با تکیه بر مدل شش وجهی تعالی دانشگاه ها (مرجعیت علمی، حکمت بنیانی، فن آور با نگاه به آینده، ماموریت گرا، پاسخگو و مطرح در گستره بین الملل )، تلاش شده است تا از هر معاونت شاخص هایی همگن احصاء گردد که بر هر شش وجه تاثیری مثبت داشته باشد. در ادامه فایل مجموعه شاخص های ششگانه تعالی هر یک از معاونت ها به تفکیک تقدیم می گردد:
1- شاخص های معاونت آموزشی: تلاش شده است تا داده ها از سامانه های موجود در هر یک از مدیریت های این حوزه، احصا گردند؛ برخی از شاخص ها نیز توسط دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی از طریق سامانه رعد 1400 بارگذاری می گردند. به منظور آگاهی دانشگاه های محترم از اینکه چه شاخص هایی از کدام سامانه های ستاد آموزشی وزارت احصا می گردد، مجموعه شاخص های شش گانه حوزه معاونت آموزشی در اینجا در دسترس می باشد.

توجه مهم:

دانشگاه ها می توانند با مطالعه ده شاخص آموزشی در لینک مقابل، از هم اینک داده هایی که باید ارسال نمایند را آماده کنند تا پس از باز شدن سامانه رعد 1400، در کوتاهترین زمان، اقدام به بارگذاری مستندات نمایند. شاخص های دانشگاه ها
2- شاخص های معاونت تحقیقات و فن آوری: تمامی شاخص های این حوزه که در بازه زمانی 2018- 2019 مورد بررسی قرار می گیرد. این شاخص ها صرفا" از طریق مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات و مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمی این معاونت قابل احصا بوده و نیازی به بارگذاری اطلاعات از سوی دانشگاه ها نمی باشد. برای دریافت مجموعه شاخص های شش گانه حوزه معاونت تحقیقات و فناوری اینجا را کلیک بفرمایید.
3- شاخص های معاونت دانشجویی - فرهنگی: شاخص های این حوزه از طریق فایل اکسل طی نامه به شماره 504/500/د مورخ 1400/2/8 به دانشگاه های علوم پزشکی ارسال گردید و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ها پس از تکمیل فایل، طی مکاتبه رسمی به معاونت محترم فرهنگی دانشجویی وزارت متبوع ارسال می نمایند. برای دریافت مجموعه شاخص های شش گانه حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی اینجا را کلیک بفرمایید. درصورت ابهام در خصوص پرکردن فایل اکسل با شماره 81455661 021 یا با شماره 09352177195 جناب آقای عاشوری تماس حاصل فرمائید.