دکتر مجید حیدری

تحلیل سیاستی

مدیر گروه تحلیل سیاتی نصر