اعضای شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منصوب گردیدند.