کمیته طرح های نو آورانه آموزشی

هدف:
کمیته طرح های نو اورانه آموزشی به منظور حمایت از طرح های دانش پژوهشی تشکیل شده است.
فرایند پذیرش:
به منظور پذیرش طرح در این کمیته، لازم است مجری طرح نامه تاییدیه ای از جانب مدیر مرکز مطالعات دانشگاه محل اجرای طرح به همراه پروپوزال طرح را بر روی سامانه نصر بارگذاری نماید. در متن نامه باید مبلغ طرح درج گردیده باشد و مبلغ درج شده در نامه تاییدیه و پروپوزال طرح یکسان باشد.
فرمت پروپوزال:
فرمت پروپوزال طرح های این کمیته با سایر کمیته های نصر متفاوت می باشد و این فرمت بر روی سامانه نصر در دسترس مجریان گرامی قرار دارد.
تاریخ فراخوان:
این کمیته تا انتهای سال 98 باز می باشد.
روند داوری:
در این کمیته به علت اینکه فرایند داوری در دانشگاه مربوطه انجام گردیده است و طرح به تایید مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش ان دانشگاه رسیده است، فرایند داوری در نصر انجام نمی گردد.
تصویب طرح:
پس از دریافت طرح و در صورت تکمیل بودن طرح، طرح ها توسط سرپرست معاونت پژوهشی در شورای مدیران نصر ارائه می گردد و طرح های مورد تایید مصوب می گردد.
نهایی سازی:
پس از تصویب طرح، طرح به مرحله نهایی سازی ارسال می گردد.
عقد قرارداد:
پس از اتمام مرحله نهایی سازی، قرارداد طرح توسط واحد پژوهشی اماده و به ادرس ایمیل مجری ارسال می گردد. قرارداد ارسال شده توسط مجری طرح پرینت گرفته می شود و پس از امضا از طریق پست به مرکز ملی تحقیقات راهبردی ارسال می گردد.پس از دریافت قرارداد، قرارداد به امضای ریاست محترم مرکز رسیده و سپس طرح وارد فرایند اجرا می گردد.
پرداخت طرح ها:
پس از عقد قرارداد با مجری طرح، پرداخت مرحله اول طرح ( پیش پرداخت) توسط واحد پژوهشی اماده و به واحد مالی ارسال می گردد. مبالغ بعدی مبتنی بر درصد پیشرفت طرح که توسط ناظر طرح تعیین می گردد، محاسبه و واریز می گردد. قابل ذکر است که از کلیه مراحل پرداخت 5% مالیات و 10% سپرده کسر می گردد. کلیه مراحل پرداخت و مبالغ واریز شده از طریق پیامک و ایمیل به مجری طرح اطلاع رسانی می گردد.
اتمام طرح:
در صورت ارائه گزارش نهایی توسط مجری طرح، مطابق مصوبه شورای مدیران نصر، ایشان به مدت 18 ماه جهت ارسال تعهدات خود و خاتمه طرح مهلت دارند. پس از ارسال تعهدات و تایید انها توسط معاونت پژوهشی نصر، مبلغ حسن تضمین انجام کار به حساب مجری طرح واریز و طرح خاتمه می یابد.
گواهی اجرای طرح:
پس از خاتمه طرح، گواهی اجرای طرح برای مجری و همکاران طرح صادر و ایمیل می گردد.

طرح ھای مصوب شده فراخوان اول

کارشناس کمیته

سرکار خانم الهه رستمی
تلفن: 26292464 داخلی 411