...

لزوم بازنگری آیین نامه کنونی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

نقش ها، وظایف و صلاحیت های اعضای هیات علمی

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

تخصیص نقش ها و وظایف مختلف به سطوح مختلف ارتقاء و مسیرهای مختلف حرفه ای

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

ویژگی ها و ساختار کلی آیین نامه ارتقاء

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

دانش پژوهی به عنوان مفهوم کلیدی دستاوردهای آکادمیک

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی